Dongense Darts Competitie

STATUTEN DDC

Laatste wijziging: 20 september 2011

Artikel 1 NAAM – VESTIGING – DUUR

De vereniging draagt de naam van: Dongense DartsCompetitie (DDC) en is gevestigd te Dongen. De vereniging is aangegaan voor de duur van 29 jaren en 11 maanden, te rekenen van de dag der oprichting, zijnde 1 juli 2005. Bij het verstrijken van genoemd tijdvak op 1 juni 2035 wordt de vereniging opnieuw aangegaan voor de duur van 29 jaren en 11 maanden. Een jaar voor het eindigen van het tijdvak, waarvoor de vereniging is aangegaan, beslist een algemene vergadering over het voortzetten van de vereniging.

 

Artikel 2 DOEL

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. het bevorderen en verheffen van de dartsport
 2. het verdedigen van de belangen van die sport
 3. het organiseren van en deelnemen aan competities, wedstrijden en toernooien.

 

Artikel 3 MIDDELEN

Zij tracht dit doel te bereiken langs de wettige weg, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met andere verenigingen of door aansluiting bij een bond, door:

 1. het in en buiten rechten opkomen, voorzover dit de dartsport betreft, voor de belangen van één of meerdere van haar leden
 2. te zorgen dat de belangen der darters ter kennis worden gebracht van de openbare instanties
 3. alle andere wettige middelen, bevorderlijk aan het in artikel 2 gestelde doel.

 

Artikel 4 LEDEN – BEGUNSTIGERS

Het ledenbestand van de vereniging bestaat uit natuurlijke personen die onderling teams vormen waarmee aan de georganiseerde competities wordt deelgenomen.

Lid van de vereniging kunnen worden, alle personen die de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt en van onbesproken gedrag zijn.

Jeugdleden kunnen zijn, natuurlijke personen die de leeftijd van 7 jaren hebben bereikt en van 17 jaren niet hebben overschreden. Het speelrecht van jeugdleden kan bij besluit van de algemene ledenvergadering worden beperkt. Jeugdleden mogen de algemene ledenvergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht.

Begunstigers zijn personen of lichamen, die zich tegenover de vereniging hebben verbonden tot een vrijwillige bijdrage in geld of goederen. Begunstigers kunnen met toestemming van het bestuur, de algemene ledenvergadering bijwonen, zij hebben echter geen stemrecht.

 

Artikel 5 LIDMAATSCHAP

De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt voor de tijd van een competitieronde (ongeveer een half jaar). De aanmelding dient schriftelijk en bij de wedstrijdleiding te geschieden.

Het bestuur beslist over de toelating van de leden, jeugdleden en begunstigers. Indien het bestuur op een verzoek tot toelating afwijzend heeft beslist, kan de belanghebbende deze beslissing aan het oordeel der eerstvolgende algemene ledenvergadering onderwerpen.

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden
 2. door opzegging
 3. door royement, wegens:
  1. het niet voldoen van de geldelijke verplichtingen jegens de vereniging
  2. het overtreden van de statuten en/of reglementen of handelingen in strijd met de belangen van de vereniging.

 

Artikel 6 BESTUUR

Het bestuur bestaat uit 1 voorzitter, 1 secretaris en 1 penningmeester en een even aantal bestuursleden, met dien verstande dat het voltallige bestuur uit tenminste 5 leden bestaat.

Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit meerderjarige leden gekozen. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. Het aantal bestuursleden en de taakverdeling worden nader bij huishoudelijk reglement geregeld.

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.

 

Artikel 7 VERGADERINGEN

Jaarlijks worden minimaal 2 algemene ledenvergaderingen gehouden. Deze vergaderingen vinden plaats, vlak voor de respectievelijke competities, te weten in de maanden augustus en februari. Tijdens de vergadering in augustus wordt:

 1. door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen jaar
 2. de rekening en verantwoording over dat jaar, met het verslag van de kascommissie en de begroting van het lopende boekjaar behandeld.
 3. de bestuursverkiezing gehouden.

Overigens worden de algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur het nodig acht, of ten minste 25% der stemgerechtigde leden een schriftelijk, met redenen omkleed, verzoek daartoe bij het bestuur indienen. Indien aan dit verzoek niet binnen een maand kan worden voldaan, kunnen de personen door wie dit verzoek is gedaan, zelf tot bijeenroeping overgaan. Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst een eigen voorzitter aan.

De leden zijn gebonden aan de door de algemene vergadering genomen besluiten.

 

Artikel 8 STEMMEN

Voorzover in de statuten niet anders is bepaald, worden besluiten over zaken, zowel in bestuurs- als in algemene vergaderingen, genomen bij meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongetekende briefjes gestemd. Met toestemming van de vergadering kan over personen ook mondeling worden gestemd.

Voor de verkiezing van personen wordt bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereist. Indien bij de eerste stemming door geen der kandidaten de volstrekte meerderheid wordt verkregen, moet een tweede, vrije stemming worden gehouden. Wanneer bij de tweede stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten, of zo het meer verkiezingen betreft, tweemaal zoveel kandidaten als verkozen moeten worden, die bij de laatste stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Indien ten gevolge van een gelijk aantal op hen uitgebrachte stemmen, meerder kandidaten in aanmerking komen, vindt tussen deze herstemming plaats.

Bij herstemming wordt gekozen bij betrekkelijke meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Stemming bij volmacht is niet toegestaan.

 

Artikel 9 GELDMIDDELEN

De geldmiddelen der vereniging worden verkregen uit inschrijfgelden, contributie, rentebijdragen en schenkingen. Door de vereniging behaalde geldelijke voordelen zullen uitsluitend ten behoeve van de vereniging of het gestelde doel worden aangewend.

 

Artikel 10 FINANCIËLE CONTROLE

De wijze van controle van de financiën en van de administratie der vereniging wordt in het huishoudelijk reglement omschreven.

 

Artikel 11 BOEKJAAR

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

 

Artikel 12 WIJZIGINGEN

De statuten kunnen gewijzigd worden op voorstel van het bestuur of tenminste 10 leden, bij besluit, genomen op een algemene ledenvergadering, met tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen. De algemene ledenvergadering kan alleen tot die wijziging besluiten waartoe voorstellen zijn geplaatst op de oproepingsbrief of die het gevolg zijn van amendementen op die voorstellen. Deze amendementen moeten zich beperken tot artikelen tot welke een wijziging, een voorstel op de oproepingsbrief stond.

 

Artikel 13 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement wordt vastgelegd en gewijzigd door de algemene ledenvergadering. Het mag geen bepalingen bevatten, in strijd met deze statuten.

 

Artikel 14 ONTBINDING

De vereniging kan slechts worden ontbonden op voorstel van het bestuur of tenminste 25 leden bij besluit van een algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen. De oproeping tot de algemene ledenvergadering, waarin het voorstel tot ontbinding zal worden behandeld, moet aan alle leden, met vermelding van het voorstel, persoonlijk worden toegezonden. Bij ontbinding of opheffing der vereniging wordt, onder voorbehoud en met inachtneming van het voorschrift van artikel 1702 Burgerlijk Wetboek, door de algemene ledenvergadering beschikt over de rechten en eigendommen van de vereniging, echter zodanig dat rechten en eigendommen nimmer particulier bezit der overblijvende leden kunnen worden.

 

Artikel 15 SLOTBEPALINGEN

Alle geschillen, de belangen der vereniging rakende of betreffende, worden beslecht door het bestuur, met recht van beroep op de algemene vergadering. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering.

 1. Beheer

 2. Klik op de link om een uitslag in te voeren.

  Uitslag invoeren
 3. Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.

  Verplaatsen