Dongense Darts Competitie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DDC

Laatste wijziging: 20 september 2011

Artikel 1

De aanmelding voor het lidmaatschap kan geschieden tot halverwege de betreffende competitie, bij de wedstrijdleiding of bij de leden van het bestuur.

Artikel 2

Het royement volgens artikel 5, c, van de statuten, wordt uitgesproken door het bestuur dat hiervan kennis geeft aan de leden in een algemene vergadering of op enig andere wijze. Bij heraansluiting van een geroyeerde, volgens artikel 5, c, van de statuten, bij de vereniging, moet achterstallige contributie eerst worden voldaan.

Artikel 3

Het royement volgens artikel 5, c, 2 van de statuten, wordt op voorstel van het bestuur en/of een lid of leden, die zijn/hun voorstel bij het bestuur moeten indienen, door de algemene vergadering uitgesproken. De algemene vergadering kan bij het uitspreken van een royement een tijdstip bepalen waarop de toetreding van het geroyeerde lid weer mogelijk is.

Artikel 4

Leden die krachtens artikel 5, c, 2 van de statuten voor royement worden voorgedragen, kunnen met onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst, in afwachting van de beslissing omtrent hun royement door de algemene vergadering.

Artikel 5

Voor geschorste en geroyeerde leden vervallen alle rechten welke uit het lidmaatschap voortkomen, behoudens het recht op persoonlijke aanwezigheid op, en/of schriftelijk verweer aan de algemene vergadering waarin het voorstel tot royement wordt behandeld.

Artikel 6

Bestuursleden kunnen, op voorstel van het bestuur of leden, door een daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemene vergadering, uit hun functie worden ontzet. Dit geschiedt niet, alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden. Bestuursleden die handelen in strijd met de statuten, reglementen en belangen der vereniging, kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting, worden geschorst.

 

Bestuur

Artikel 7

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een even aantal commissarissen, met dien verstande dat het voltallige bestuur niet minder dan vijf leden telt. De functies van de bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld. Leden afkomstig van andere lokale verenigingen kunnen de eerste drie jaren van hun lidmaatschap geen bestuursfunctie vervullen. Betreffende de functie van voorzitter geldt een termijn van vijf jaren.

Artikel 8

De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:

 1. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij zorgt voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en tekent na goedkeuring de notulen van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van de commissies.
 2. De secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle belangrijke stukken en beheert het archief hetgeen alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten. In het jaarverslag brengt hij verslag uit over de toestand van de vereniging in het afgelopen jaar.
 3. De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven.
 4. De commissarissen assisteren de reeds genoemde functionarissen.

Artikel 9

Indien een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd is zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaad vervallen verklaard. Als deze verhindering een gevolg is van ziekte heeft het bestuur het recht deze termijn te verlengen tot twaalf maanden.

Artikel 10

De aftreding der bestuursleden vindt plaats als volgt:

Elk oneven jaar treden voorzitter, penningmeester en de helft van het aantal bestuursleden af. Elk even jaar de secretaris en de overige bestuursleden. Alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en de Nederlandse taal beheersen.

Artikel 11

De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, aanwezig zijnde bij afgetreden of volgens artikel 5 van de statuten geschorste bestuursleden, moet binnen veertien dagen na schorsing of aftreding plaats hebben.

Artikel 12

De leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.

Artikel 13

Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de penningmeester te vorderen.

 

Geldmiddelen

Artikel 14

De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. Hij is voor dit beheer persoonlijk aansprakelijk.

Artikel 15

De penningmeester is verplicht, zodra de kasmiddelen meer dan € 450,- bedragen, het overige te deponeren op een rekening van een door het bestuur aan te wijzen bank of giro-instelling. Alleen in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Alle kwitanties en nota’s moeten ten name van de vereniging zijn gesteld.

Artikel 16

Het bedrag van de contributie voor de volgende periode wordt in de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 17

Betaling van de contributie voor de aan te vangen competitie moet uiterlijk veertien dagen na aanvang hebben plaatsgevonden.

Artikel 18

De minimum bijdrage voor begunstigers wordt in de algemene vergadering voor het volgende jaar vastgesteld. Schenkingen kunnen alleen met goedvinden van de algemene vergadering worden aanvaard.

Artikel 19

Terugbetaling van gestorte contributiegelden vindt nimmer plaats.

 

Financiële controle

Artikel 20

De controle over de financiën en over de administratie daarvan berust bij een kascommissie. De controle wordt jaarlijks uitgeoefend.

Artikel 21

De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden die geen bestuurslid mogen zijn. De leden van de kascommissie worden op de jaarvergadering gekozen voor de tijd van een jaar. De kascommissie is belast met de controle over het beheer van de penningmeester en is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden welke zij voor haar controle nodig heeft. Bij akkoordbevinding van de boeken worden deze door de commissie voor aakkoord getekend. De kascommissie brengt haar verslag over de controle uit aan het bestuur. Dit verslag moet ter kennis van de leden worden gebracht.

Artikel 22

De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.

 

Vergaderingen

Artikel 23

Elke, volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven algemene vergadering, is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 24

Ieder lid heeft het recht, in overleg met het bestuur, voorstellen op de agenda van de algemene vergadering te doen brengen. Deze voorstellen moeten echter ten minste drie dagen voor de datum van de algemene vergadering, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Artikel 25

Oproepingen voor een algemene vergadering worden tenminste zeven dagen voor de vergadering kenbaar gemaakt. Deze oproepen moeten de te behandelen punten bevatten.

Artikel 26

De voorzitter is net verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te verlenen, tenzij op uitdrukkelijk verlangen van de vergadering. Hij kan een spreker het woord ontnemen, als deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid dat de orde in de vergadering verstoort het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering schorsen en na overleg met het bestuur verdagen.

Artikel 27

Het bestuur vergadert zo dikwijls als noodzakelijk is. Oproepingen voor bestuursvergaderingen moeten tenminste drie dagen tevoren in bezit van de bestuursleden zijn.

Artikel 28

Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen. De aanvragers zijn verplicht bij het in te dienen verzoek, schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Artikel 29

In spoedeisende gevallen, waardoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen. In de eerst volgende bestuursvergadering wordt hiervan echter mededeling gedaan.

 

Stemmen

Artikel 30

Voor verkiezingen kunnen door ieder lid en/of het bestuur kandidaten worden voorgedragen, behoudens de beperkingen genoemd in artikel 9. Kandidaten moeten ter vergadering aanwezig zijn, behoudens bij onmacht. Stemmingen over personen worden gehouden met gebruikmaking van de door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes. Met toestemming van de vergadering kan over personen ook mondeling worden gestemd.

 

Commissies

Artikel 31

Het bestuur behoudt zich het recht voor, commissies in het leven te roepen wanneer zij dit wenselijk acht.

 

Slotbepalingen

Artikel 32

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meerdere leden of bestuursleden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, verlies, beschadiging of op enig andere wijze.

 

                                                           Vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering,

                                                           Augustus 2005 te Dongen

 1. Beheer

 2. Klik op de link om een uitslag in te voeren.

  Uitslag invoeren
 3. Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.

  Verplaatsen